Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
20.04.2017Program Rewitalizacji – wyniki konsultacji społecznych

Zakończyły się konsultacje społeczne towarzyszące opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice. Nie wniesiono uwag krytycznych wobec przedstawionego projektu dokumentu.

Opinie mieszkańców Gminy i innych interesariuszy rewitalizacji były uwzględniane od samego początku prac nad Programem, które zainicjowała uchwała Nr XXVII/286/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice.

Już w styczniu 2017 r. miały miejsce spotkania z interesariuszami rewitalizacji oraz prowadzony był proces ankietowania mieszkańców Gminy, którego celem było wstępne rozpoznanie obszarów uznawanych przez mieszkańców za zdegradowane oraz ocena nasilenia występujących na nich zjawisk kryzysowych. W badaniach zebrano 577 poprawnie wypełnionych ankiet, z których wnioski zostały wzięte pod uwagę na dalszych etapach prac.

16 lutego br. zostało wydane Zarządzenie Nr 25/17 Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice. Wskazano w nim następujące formy konsultacji społecznych: otwarte zebrania z mieszkańcami, badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego oraz publikację przedmiotu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po przeprowadzeniu diagnozy stanu Gminy i wstępnym wyznaczeniu obszarów zdegradowanych zostało zorganizowane otwarte spotkanie warsztatowe w dniu 23 lutego br. Uczestnikom przedstawiono informacje o uzyskanych efektach analiz wskaźnikowych. Następnie przeprowadzono dyskusję, w wyniku której zdecydowano do obszarów rewitalizowanych włączyć dwa fragmenty miasta - tzw. podobszary rewitalizacji Centrum oraz Kolonia. Dalsza część spotkania poświęcona była wspólnej analizie problemów występujących na wskazanych obszarach.

Od dnia 28 lutego 2017 r. do 10 marca 2017 r. każdy zainteresowany procesem rewitalizacji mógł wypełnić ankietę potrzeb rewitalizacyjnych zamieszczoną na stronie internetowej Gminy i zaproponować przedsięwzięcie rewitalizacyjne.  Kolejne otwarte spotkanie - w formie debaty - miało miejsce 30 marca br. W czasie spotkania zaprezentowano i przedyskutowano najważniejsze założenia procesu rewitalizacji zapisane w projekcie Programu.

Od 3 do 7 kwietnia 2017 r. projekt Programu Rewitalizacji zamieszczony był na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z formularzem służącym do opiniowania treści dokumentu. Na tym etapie nie wpłynęły już żadne uwagi.

Więcej szczegółowych informacji o przebiegu konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji znajdą Państwo w załączonych dokumentach, a także w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. Opracowany projekt Programu będzie teraz przedmiotem oceny Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a następnie trafi pod obrady Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Załącznik: Wyniki konsultacji społecznych Wyniki konsultacji społecznych  

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice
jest dofinansowane w 90% w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.
Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

logotyp

SR/UM, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT