Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
23.02.2018„Drogowa” Sesja Rady Powiatu

Informacji o stanie dróg powiatowych i komunikacji na terenie powiatu bielskiego oraz poziomu wykonania ich remontów i modernizacji była w dużej mierze poświęcona lutowa Sesja Rady Powiatu w Bielsku – Białej Temat referował Przewodniczący Komisji Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego Bogusław Stolarczyk i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Wiesław Kubiś.

ZDP administruje 305,425 km dróg i 65 obiektami mostowymi. Głównymi zadaniami zajmującymi się przez ZDP są:

 •  czynności administracyjne - wydano 528 decyzji i 332 uzgodnienia
 •  Bieżące utrzymanie dróg letnie i zimowe
 •  Bieżące utrzymanie mostów i przepustów
 •  odwodnienie  - 6,8 km rowów
 •  zieleń niska i wysoka  - wycięto 450s zt drzew,152 drzewa poddano pielęgnacji
 •  oznakowanie pionowe i poziome - 618 szt znaków 29 szt luster pomalowano 66 km dróg
 •  wykonano nakładki asfaltowe  - 6,77 km
 •  przeprowadzono 21 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarto 104 umowy i zlecenia dotyczące zamówień o wartości nie przekraczającej 30 tys. Euro. Na powyższe zadania wydano    5.462.030 zł. Zlecono 16 dokumentacji technicznych za kwotę 530.862 zł. Do czerwca 2017 r. w ramach porozumienia  z Wojewodą realizowane były roboty drogowe na DW 942 Bielsko –Szczyrk za kwotę 482.754 zł.

Ponadto prowadzono inwestycje i  remonty na 15 zadaniach za kwotę 21.712.255 zł.

Łączna kwota na inwestycje, remonty, dokumentacje, bieżące utrzymanie letnie i zimowe, most, odwodnienie, zieleń wydatkowano 27.705.147 zł . Na drogę wojewódzką 942 487.754 zł. Przeprowadzone inwestycje i remonty na drogach powiatowych w 2017 r przyniosły następujące efekty:- przebudowano 8,35 km dróg za kwotę 16.228.404 zł w tym wybudowano 2 ronda w Jaworzu i Dankowicach,  wyremontowano nawierzchnie o łącznej długości 7,67 km za kwotę 2.532.747 zł, przebudowano 1 most za kwotę 3.094.277 zl, przebudowano 3 przepusty za kwotę 1.466.681 zł, wybudowano 200 m chodnika za kwotę 221.429 zł, bieżące utrzymani za kwotę 3.630.753 zł,  14 dokumentacji za kwotę    530.862 zł.

W dalszej części obrad Członek Zarządu Stanisław Pięta przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli   na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach    i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ponadto radni powiatowi podjęli Uchwały w następujących sprawach: Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 •  wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 •  zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm.;
 •  zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami;
 •  zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej”.

Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT