Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
13.12.2019Ruszyły prace przy budowie drugiego etapu kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęły się prace przy budowie drugiego etapu kanalizacji sanitarnej w gminie, w ramach którego, na terenie Bronowa, Ligoty i Zabrzega oraz Czechowic Południowych i w centrum miasta powstanie w sumie około 55 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej. Ruszający właśnie projekt obejmuje też modernizację sieci wodociągowej, przez przebudowę źle funkcjonujących i nieszczelnych odcinków.

W symbolicznym rozpoczęciu robót wzięli udział m.in.: Burmistrz Marian Błachut oraz jego zastępcy Maciej Kołoczek i Paweł Mrowiec, sołtys Bronowa Marian Derlich, sołtys Ligoty Stanisław Słowik i sołtys Zabrzega Andrzej Puskarczyk, Przewodniczący Komisji Rozwoju i Rolnictwa Razy Miejskiej - radny Krzysztof Jarczok, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. oraz wykonawców budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Prace budowlane planowane do wykonania w ramach kontraktu III będą realizowane m.in. na ulicach Legionów, Górniczej, Wierzbowej i Grabowiec w Czechowicach-Dziedzicach, Nadwiślańskiej i Południowej w Zabrzegu, Granicznej i Złocistej w Ligocie i Bronowie oraz na ulicach Żabiej, Rakowej, Bory i Koło w Ligocie. Łączna planowana długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu III, w ramach której planuje się podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej około 200 budynków mieszkalnych, to około 10 kilometrów.

W wyniku realizacji drugiego etapu regulacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności – nastąpi znaczący wzrost poziomu jej skanalizowania gminy i wzrost liczby użytkowników korzystających z systemu odprowadzenia ścieków. Z nowej infrastruktury skorzysta co najmniej 4365 mieszkańców oraz liczne obiekty użyteczności publicznej i prywatne, głównie na terenie Czechowic Południowych, w centrum miasta oraz we wspomnianych sołectwach. Ponadto, ponad 10 tysięcy osób zyska możliwość korzystania ze zmodernizowanego wodociągu. Realizacja projektu skutkować będzie istotną poprawą standardu i jakości życia mieszkańców, a także – co również niezwykle istotne – poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby i wód.

Umowa o dofinansowanie projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” (w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) została podpisana 9 marca 2017 roku w Warszawie. Projekt, który obejmuje swym zasięgiem miasto i sołectwa jest drugą tak poważną inwestycją służącą poprawie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i stanowi ciąg dalszy działań zrealizowanych w ramach pierwszego etapu projektu, współfinansowanego przez UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji na obszarach nieskanalizowanych i przyłączenie nowych użytkowników, zabudowę na terenie oczyszczalni ścieków agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego, wytwarzającego energię elektryczną z energii cieplnej pochodzącej ze spalania biogazu (w celu podniesienia efektywności energetycznej oczyszczalni – produkowana energia wykorzystana będzie na pokrycie zapotrzebowania na energię obiektów oczyszczalni), budowę garażu dla specjalistycznych pojazdów obsługujących system odprowadzania ścieków oraz zakup sprzętu. W sumie wybudowane zostanie około 55 kilometrów sieci kanalizacyjnej, a ponadto projekt obejmuje modernizację sieci wodociągowej przez przebudowę źle funkcjonujących i nieszczelnych odcinków (co pozwoli ograniczyć straty wody w sieci i poprawi niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę w gminie) oraz zakup sprzętu do diagnostyki nieszczelności na sieci. Zmodernizowanych zostanie także około 24,8 kilometra wodociągów. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi około 106,3 miliona złotych, a planowana wartość dofinansowania to około 53,7 miliona złotych.

Przypomnijmy, że w wyniku realizacji pierwszego etapu regulacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 124,3 kilometra (wraz z 32 przepompowniami i 7,5 kilometrami zmodernizowanej sieci wodociągowej) oraz zmodernizowana i rozbudowana miejska oczyszczalnia ścieków, a do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej podłączono ponad 11 tysięcy osób, czyli ponad 1/4 ludności całej gminy! Inwestycja o wartości ponad 187,2 mln złotych otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości 104,7 miliona złotych.

PM,ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT