Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
06.06.2007Zgłaszanie kandydatów na ławników

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Pszczynie na kadencję 2008-2011 I. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z dniem 31 grudnia 2007r. upływa czteroletnia kadencja ławników. W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2008-2011 w następującej liczbie: · 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (do orzekania z zakresu prawa pracy), · 4 ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach (w tym 2 do orzekania w sprawach karnych i 2 do orzekania w sprawach rodzinnych) · 11 ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie (w tym 1 do orzekania w sprawach karnych, 6 do orzekania w sprawach rodzinnych, 4 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy). II. 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2. jest nieskazitelnego charakteru, 3. ukończył 30 lat, 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 5. nie przekroczył 70 lat, 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie. 2. Ławnikami nie mogą być: 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 6. duchowni, 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 8. funkcjonariusze Służby Więziennej, 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników. III. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: · prezesi sądów, · stowarzyszenia. · organizacje związkowe, · organizacje pracodawców, · inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, · co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie (tj. na terenie gminy Czechowice-Dziedzice). Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2007r. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia dostępnej na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.ms.gov.pl (w dziale formularze). Zgłoszenia kandydatów powinien dokonać organ uprawniony do bieżącego kierowania działalnością stowarzyszenia lub organizacji, podając w zgłoszeniu nazwę i numer rejestru, w którym stowarzyszenie lub organizacja zostały zarejestrowane. Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę z podpisami co najmniej 25 osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Osoby popierające kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkiwać na terenie Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty lub Zabrzega. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć: 1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego; 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Dokumenty, których złożenia wymaga ustawa i rozporządzenie Nie określa się terminu sporządzenia zaświadczenia lekarskiego, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, czy udostępniany do wglądu pracownikowi przyjmującemu zgłoszenie odpis z rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego). Dokumenty te są ważne bez względu na datę ich wystawienia, jednak zalecane jest, aby nie były to informacje pochodzące sprzed więcej niż 6 miesięcy przed datą zgłoszenia. Odpowiedzialność za zgodny z prawdą dokument ponosi kandydat. Za okres następujący po dacie wystawienia informacji o niekaralności, kandydat składa oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. Przepisy nie precyzują, przez jakiego lekarza ma być wydane zaświadczenie. Z pism prezesów sądów okręgowych wynika, aby lekarz wystawiający w/w zaświadczenie był wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne na podstawie przepisów art.229 Kodeksu Pracy. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. IV. Zgłoszenia kandydatów (oddzielnie do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego) prosimy przesłać/przekazać w terminie do dnia 30 czerwca 2007r. na adres: URZĄD MIEJSKI-BIURO RADY MIEJSKIEJ PLAC JANA PAWŁA II 1 , 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE Wzory druków zgłoszeniowych oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego - I piętro, pokój Nr 207, tel. 032 2147151 lub 032 2147136 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu). Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT