Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
04.08.2008OPS - pomaga aktywnie

OPS - pomaga aktywnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przygotował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII, pod nazwą „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice – Dziedzice”. Celem projektu realizowanego przez Ośrodek jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców gminy Czechowice – Dziedzice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, eliminowanie barier w dostępie do usług społecznych i zawodowych. Czynniki, które znacznie zwiększają ryzyko długotrwałego bezrobocia to: - brak odpowiednich kwalifikacji, - w wielu wypadkach brak starań o przekwalifikowanie lub rozwinięcie i dostosowanie do wymagań rynku pracy posiadanych kwalifikacji, - brak zrozumienia konieczności aktywnego poszukiwania pracy, - duża konkurencja wśród pracobiorców, - brak środków finansowych na podniesienie swoich kwalifikacji, - brak doświadczenia zawodowego (wiele osób nigdy nie pracowało), - brak funduszy na korzystanie ze środków komunikacji miejskiej w celu poszukiwania pracy. Niepokojące jest to, że pomimo spadającej liczby osób bezrobotnych statystyki wykazują ciągły wzrost grupy osób długotrwale pozostających bez pracy. Istnienie tego rodzaju klientów wymaga kierowania do nich specjalistycznego wsparcia. Takie możliwości daje kontrakt socjalny. Skonstruowanie i realizacja indywidualnego planu działania zawartego w kontrakcie socjalnym może doprowadzić do powrotu osoby bezrobotnej na otwarty rynek pracy. Brak działań w tym zakresie doprowadzi do kosztów, które będzie musiało ponieść całe społeczeństwo: wydłużenie się okresu długotrwałego bezrobocia i wszystkie konsekwencje z tym związane: zagrożenie wykluczeniem społecznym, depresje, patologie, brak motywacji, permanentne korzystanie z pomocy społecznej, dziedziczenie bezrobocia, przybywanie nowych klientów pomocy społecznej. Grupą docelowa projektu jest 27 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, nieaktywne zawodowo z terenu Czechowic-Dziedzic. Projekt zakłada potencjalnie wspieranie otoczenia osób wykluczonych społecznie czyli osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym. Konieczność oraz zakres i skala wsparcia tej kategorii osób są określone na podstawie bieżącej rekrutacji oraz indywidualnych kontraktów socjalnych. Do grona beneficjentów ostatecznych zostaną zakwalifikowane osoby bez względu na wiek, płeć, wykształcenie dzięki czemu projekt jest zgodny z zapisami Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz wspiera politykę równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, wyrównuje zaistniałe na nim dysproporcje. Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny przewidujący zastosowanie co najmniej dwóch instrumentów aktywnej integracji. Uczestnicy będą mogli korzystać z kursów zawodowych, warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym, jak również z konsultacji indywidualnych ze specjalistami. Trwałym efektem projektu ma być zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej i zwiększenie liczby osób gotowych do podjęcia zatrudnienia. Budżet projektu wynosi 275 548,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 246 615,46zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zatrudnił także dwóch pracowników socjalnych łącznie w wymiarze 1,5 etatu. Będą oni pomagać w działaniach aktywizujących osoby biorące udział w projekcie oraz w pracy socjalnej z pozostałymi klientami ośrodka. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT