Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
19.08.2008Wizyta wůadz niemieckiego Hiddenhausen

Wizyta wůadz niemieckiego Hiddenhausen Hiddenhausen w Niemczech jest jednym z miast partnerskich Czechowic-Dziedzic, z którym wspóůpraca mićdzynarodowa ukůada sić bardzo pomyúlnie. Istotnym elementem wspóůpracy bilateralnej jest wzajemny transfer kapitaůu ludzkiego opierajŕcy sić w duýej mierze na wymianie grup dziecićco – můodzieýowych oraz wymianie kulturalnej. W poniedziaůek 18 sierpnia br. w Urzćdzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach goúciůa delegacja wůadz samorzŕdowych miasta partnerskiego Hiddenhausen w Niemczech. Goúcie z Niemiec zostali oficjalnie powitani przez burmistrza Mariana Bůachuta i jego zastćpcć Stanisůawa Czyýa oraz przedstawicieli czechowickiej Rady Miejskiej – przewodniczŕcego Marka Kwaúnego, jego zastćpcć Zbigniewa Stanisza oraz przewodniczŕcych komisji staůych Rady Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyů równieý starosta bielski – Andrzej Půonka. Siedmioosobowa delegacja z Hiddenhausen, w skůad której wchodzi burmistrz Ulrich Rolfsmeyer, jego zastćpcy: Egon Schäffer i Erwin Steffen oraz przedstawiciele partii wchodzŕcych w skůad rady miasta Hiddenhausen Ulrich Ewering - partia SPD, Dirk Hammacher - partia CDU, Adam Meinhold – partia Zielonych, a takýe asystentka burmistrza Regina Wachowiak odwiedziůa nasze miasto w zwiŕzku z zaproszeniem, jakie poczŕtkiem roku wystosowaů do naszego partnerskiego miasta Burmistrz Czechowic-Dziedzic. W trakcie powitania burmistrz Marian Bůachut wyraziů swoje zadowolenie z wciŕý pogůćbiajŕcej sić wspóůpracy pomićdzy miastami. W podzićkowaniu za spotkanie burmistrz Hiddenhausen na rćce wůadzy naszego miasta wrćczyů pamiŕtkowy talerz z wygrawerowanŕ data odbycia delegacji. Przewodniczŕcy Rady Miejskiej Marek Kwaúny przedstawiů naszym goúciom krótki zarys pracy i funkcji Rady Miejskiej naszego miasta. To samo uczyniů Burmistrz Hiddenhausen w odniesieniu do pracy ich samorzŕdu. Najwaýniejszym punktem spotkania byůo uroczyste wrćczenie daru pienićýnego miasta Hiddenhausen dla Oúrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach. W zwiŕzku z wyjazdem podopiecznych na kolonie letnie, do Urzćdu Miejskiego przybyů najmůodszy - trzyletni Krystian, podopieczny Domu Dziecka wraz z opiekunami i to on odebraů symboliczny czek w wysokoúci 750 € z rŕk wůadz partnerskiego miasta. - W styczniu tego roku goúciliúmy delegacjć z Czechowic-Dziedzic pod przewodnictwem burmistrza Mariana Bůachuta, który mówiů po niemiecku, co jest bardzo dobrŕ reklamŕ dla waszego miasta i za to chcieliúmy bardzo podzićkowaă. Podczas tej wizyty mieszkańcy naszej gminy zorganizowali zbiórkć charytatywnŕ dla wychowanków Domu Dziecka w Czechowicach-Dziedzicach – powiedziaů burmistrz Ulrich Rolfsmeyer. Mówcy w swych wystŕpieniach podkreúlali doniosůy fakt zawarcia partnerstwa. Wskazywali teý na potrzebć dalszej integracji. W trakcie rozmów jakie miaůy miejsce podczas pobytu delegacji uzgodniono dalszŕ wspóůpracć mićdzy samorzŕdami jak równieý wspóůpracć kulturalnŕ w której uczestniczyă majŕ zespoůy muzyczne i chóry. Nastćpnie delegacja wyruszyůa w trzydniowŕ wycieczkć w której planie jest: Zakopane (spacer po Krupówkach, na Gubaůówkć, Morskie Oko), Wieliczkć i Kraków. Wizyta zakończy sić w dniu 20 sierpnia br. Wspóůpraca Czechowic-Dziedzic z niemieckim Hiddenhausen sićga końca lat osiemdziesiŕtych. Dnia 13 lutego 1991 r. wůadze obu miast podpisaůy umowć o partnerstwie. Wspóůpraca opiera sić gůównie na wymianie grup dziecićco-můodzieýowych (wypoczynek letni, grupy sportowe, praktyki szkolne) oraz wymianie kulturalnej (wystawy i wizyty artystów w obu miastach). W Hiddenhausen goúcili czechowiccy sportowy judocy, piůkarze, ale równieý przedstawiciele kultury m.in. chór Moniuszko. Ostatnia wizyta w Hiddenhausen miaůa miejsce w styczniu 2008 r, wtedy to burmistrz Marian Bůachut nawiŕzaů úcisůe kontakty z wůadzami Hiddenhausen. Spotkaů sić z burmistrzem, przedstawicielami partii politycznych, instytucji kultury i sportu a takýe z wicekonsulem Polski w Niemczech – Jakubem Wawrzyniakiem. Byůa to bardzo owocna wizyta, którŕ Burmistrz skomentowaů w nastćpujŕcy sposób: Mogć tć wizytć uznaă za bardzo udanŕ i korzystnŕ. Atmosfera, jakŕ nam zgotowano byůa naprawdć przyjacielska. Myúlć, ýe przyjaęń i partnerstwo pomićdzy naszymi miastami nie sŕ tylko na papierze. Daůo sić odczuă, ýe sŕ nam bardzo ýyczliwi, nie tylko burmistrz Ulrich Rolfsmayer i jego zastćpcy Erwin Steffen i Egon Schäffer, ale takýe przedstawiciele ugrupowań wchodzŕcych w skůad rady miejskiej, a takýe mieszkańcy miasta. Hiddenhausen - to miasto w póůnocno-zachodnich Niemczech w okrćgu Herford, w kraju zwiŕzkowym Nadrenia Póůnocna-Westfalia. Hiddenhausen jest miastem o powierzchni 23,87 km˛ i liczbie mieszkańców wynoszŕcej 21 tyú., powstaůym w1969 roku. Oúrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach powstaů poczŕtkiem lat 60-tych, obecnie ma 30 podopiecznych w wieku od 3 do 20 lat. Dzieci podzielone sŕ na grupy: chůopców, dziewczŕt, dzieci můodszych oraz na grupć usamodzielniajŕcŕ sić. Sŕ to osoby dorosůe, które we wspólnym mieszkaniu, wyodrćbnionym w placówce Domu Dziecka, przystosowujŕ sić do samodzielnego ýycia. Opiekć na dzieămi i můodzieýŕ sprawuje oúmiu wychowawców, pedagog, psycholog i dwóch pracowników socjalnych. Ęródůo : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT