Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
17.02.2009Jubileuszowe uroczystości Powiatu

Jubileuszowe uroczystości Powiatu Śnieżna sobota 14 lutego, godz. 9 rano. Katedra św. Mikołaja w Bielsku - Białej wypełnia się mieszkańcami powiatu bielskiego, którzy tego dnia biorą udział w kulminacyjnych uroczystościach 10 - lecia powstania powiatu bielskiego. W trakcie Mszy św. śpiewa chór Hejnał z Mazańcowic, a homilie wygłasza ksiądz prałat Tadeusz Borutka. Nawiązując do święta świętych Cyryla i Metodego ksiądz profesor mówił o mądrym wykorzystaniu samorządności i potrzebie patriotycznych postaw i czynów. Po Mszy św. uczestnicy jubileuszu udali się do pięknie odnowionego Teatru Polskiego w Bielsku - Białej, gdzie jeszcze przed gmachem na zaproszonych gości czekała i przygrywała Orkiestra Dęta z Wilamowic, a w samym teatrze witały przybyłych mażoretki również z zespołu z Wilamowic. Chór Hejnał pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka również w teatrze w krótkim repertuarze dał popis swojego artystycznego kunsztu, a następnie Przewodniczący Rady Powiatu. Roman Migdał rzeczowo podsumował minioną dekadę. Powiedział m.in. 11 października 1998 roku mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli do Rady Powiatu w Bielsku Białej. Pierwsza sesja Rady Powiatu Bielskiego liczącej 50 radnych odbyła się 3 listopada 1998 r. Przewodniczącym Rady wybrany został wówczas Zygmunt Mizera, a Starostą Bielskim Jacek Falfus. W trakcie 10 lat działalności Powiatu, Rada Powiatu Bielskiego obradowała łącznie na 138 sesjach i podjęła w sumie 944 uchwały: przyjmując szereg ważnych dokumentów, m.in.: Strategię Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2015 r., Program Zrównoważonego Rozwoju oraz ochrony środowiska powiatu bielskiego do 2015 r., Strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Bielskiego w obszarze pomocy społecznej na lata 2002-2015r., Program ochrony środowiska dla powiatu bielskiego i Plan gospodarki odpadami dla powiatu bielskiego, Plan rozwoju lokalnego powiatu bielskiego 2004-2013, Lokalny programu rewitalizacji powiatu bielskiego na lata 2007-2013. Jak można zauważyć - budowano od podstaw naszą powiatową rzeczywistość. Pierwszy budżet wynosił 34,6 mln zł. Zarządowi Powiatu udało się pozyskać dodatkowe środki w wysokości ponad 9 mln zł, W wyniku reformy ustrojowej państwa - Powiat Bielski przejął 7 szkół ponadgimnazjalnych oraz 7 innych placówek oświatowych w tym 2 szkolne schroniska młodzieżowe, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz dwa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Dom Wczasów Dziecięcych, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz dwa Domy Dziecka). W roku 2000 założone zostało LO dla Dorosłych w Kozach. 1 stycznia 1999 przejęliśmy 334,198 km dróg oraz 64 obiekty mostowe. Do zarządzania nimi powołany został Zarząd Dróg Powiatowych. Stan techniczny przejętych przez nas dróg w 56 % był zły. Na 90% ich nawierzchni nie wykonywano żadnych zabiegów przez okres 15-20 lat. Przejęcie aż 6 jednostek służby zdrowia było wielkim wyzwaniem dla powiatu. Dziś powiat ma podległe 4 placówki służby zdrowia - są to Szpital Pediatryczny, Beskidzkie Centrum Onkologii, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej oraz Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Pomimo braku ostatecznych rozwiązań co do kształtu systemu ochrony zdrowia w Polsce, ciągłych zmian zasad finansowania świadczeń zdrowotnych, podległe powiatowi bielskiemu placówki służby zdrowia posiadają w miarę stabilną sytuację ekonomiczną i realizują w sposób nieprzerwany świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego. Mieszkańcom powiatu potrzebna jest też dobra polityka społeczna, powiat bielski od początku swojego funkcjonowania w drodze przemyślanego wyboru postawił na skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych, udzielanie pomocy potrzebującym, integrowanie niepełnosprawnych i przygotowanie do pracy zawodowej oraz pełnienia różnych form społecznych. W dziedzinie oświaty rozpoczęliśmy od rozpoznania potrzeb i zaplanowania kolejności prac dostosowawczych w zakresie szkolnictwa, w związku z wprowadzeniem w 1999 r. gruntownych zmian w prawie oświatowym. Bardzo ważnym elementem było dokonanie przekształceń szkół i utworzenia sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie bielskim. Konieczne było też opracowanie regulaminu płacowego dla nauczycieli. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nasze szkoły zaczęły korzystać ze środków finansowych programów unijnych. Od 1999 r. corocznie przyznawana jest przez Starostę, Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina, za szczególne działania na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego w działalności społeczno-kulturalnej. Corocznie organizowane są Dni Powiatu Bielskiego, podczas których prezentowany jest dorobek kulturalny i promocja gmin. Tradycją są także noworoczne spotkania środowiska sportowego oraz twórców i animatorów kultury powiatu bielskiego. Walory turystyczne Powiatu Bielskiego prezentowane są na targach turystycznych w kraju i zagranicą. Promocję gospodarczą Powiatu realizuje się poprzez ustanowienie Nagrody Starosty Bielskiego dla najlepszego przedsiębiorcy pn. „Laur Dębowy". W zakresie działań promocyjnych podpisane zostały umowy o współpracy z powiatami Rhein-Erft-Kreis /Niemcy/, Szolnok /Wegry/, Kicmań /Ukraina/. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej stale się rozwija i doskonali - podnosząc kwalifikacje pracowników, o czym świadczyć może uzyskanie w 2004 roku Certyfikatu Jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000. A całkiem niedawno - w styczniu tego roku - po miesiącach prac uzyskano Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2005. Wkraczając w jedenasty rok pracy stawiamy sobie kolejne cele. 1 stycznia 2009 r. nasz samorząd powiatowy przejął bezpłatnie akcje Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Bielsku-Białej - w celu poprawy komunikacji pasażerskiej na terenie powiatu bielskiego przy współpracy z gminami nie tylko naszego powiatu. Ta przedsiębiorczość jest również nakierowana na powstały Bielski Park Techniki Lotniczej, którego kolejnym elementem będzie utworzenie Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego w Czechowicach-Dziedzicach. Byłby to odpowiedni moment, aby specjalistyczna działalność gospodarcza, jaką jest przemysł lotniczy zlokalizowany nie tylko w powiecie bielskim, ale również w tym regionie, mógł się skupić i rozwijać w jednym miejscu. Po wystąpieniu Przewodniczącego Rady Powiatu głos zabrał pełniący od sześciu lat funkcję Starosty Bielskiego Andrzej Płonka, który powiedział m.in. Należę - jak wiele tu obecnych na tej sali - do osób, które od pierwszego dnia budowały nasz powiat - ten materialny i niematerialny, ten instytucjonalny i żyjący w świadomości naszych mieszkańców. Nie wchodząc w szczegóły minionej dekady powiem tylko: mamy mocne i solidne fundamenty nie tylko pod istnienie, ale i rozwój naszego powiatu. Po prostu - wybudowaliśmy dom na skale. Wyzwolona została ludzka aktywność, odpowiedzialność i przedsiębiorczość. Dziękuję zatem konkretnym ludziom - pozwolą Państwo, że rozpocznę od Księży biskupów - księdza biskupa Tadeusza Rakoczego i księdza biskupa Pawła Anwailera. Dobrze nam się pracowało mając świadomość moralnego wsparcia i opieki duchowej. Nasz bielski powiat to dziesięć gmin - dobrze zarządzane i współpracujące z samorządem powiatowym. Przewodniczącym Rad Gmin, wójtom, burmistrzom i radnym gminnym tej i poprzednich kadencji - dziękuję za dziesięć lat współpracy, owocnej, acz nie zawsze łatwej, pełnej kompromisów, ale i szacunku wobec siebie. Z perspektywy 10 - lat, widzę jak niepodważalną rolę w trudnych pierwszych latach powiatowego samorządu odgrywali poszczególni radni powiatowi i cała Rada Powiatu. Jak już mówiłem - wszyscy wówczas byliśmy pionierami, którzy musieli pokonywać wiele barier, niepełnej wiedzy i braku doświadczenia, a także sceptycyzmu oraz nieufności. Byliśmy przekonani, że od tego jak zaczniemy będzie zależeć akceptacja i kierunek rozwoju tej nowej struktury życia jaką jest powiat. Zwyciężyła idea państwa obywatelskiego i za to Szanowni radni wszystkich kadencji bardzo Wam dziękuję. Pozwolą Państwo, że kilka słów skieruję także do pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej, nie tylko do tych pięćdziesięciu osób, które od dziesięciu lat nieprzerwalnie pracują do dzisiaj w strukturach powiatowych, ale także do tych z nieco krótszym stażem. Nie mam wątpliwości, że wysoka ocena merytoryczna Waszej pracy, kompetencja, lojalność, kultura osobista - budują pozytywny wizerunek urzędu i za to bardzo Wam dziękuję. Osobny adres chciałbym skierować do Prezydenta Miasta Bielsko - Biała Jacka Krywulta. Powiat bielski ziemski i powiat bielski grodzki poprzez ścisłe sąsiedztwo - są w pozytywnym tego słowie skazane na siebie, na wzajemną współpracę. Taka współpraca i współdziałanie istnieje, są wymierne tego rezultaty. Jest to ważne i potrzebne dla naszych mieszkańców - dlatego Panie Prezydencie - dziękuję za dotychczasową współpracę. - myślę, że nadal spotykać się będziemy na wielu jeszcze płaszczyznach. Z obopólną korzyścią. Bolesław Prus pisał, że: Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać i pracować dla tej naszej realnej ojczyzny, którą zamieszkujemy. To jest ta ziemia, to społeczeństwo i ci ludzie. Czuję się dumny i wyróżniony, że mogę uczestniczyć w tym wielkim dziele - z tymi konkretnymi ludźmi, na tej ziemi - w tym danym nam czasie. Wspólnie tworzymy tą wielką sprawę - jaką jest nasz bielski powiat - nasza mała ojczyzna. W dalszej kolejności programu jubileuszowej uroczystości głos zabierali przybyli goście: Biskup Kościoła Ewangelicko - Augburskiego Paweł Anweiler, ks. Prof. Tadeusz Borutka, posłowie do Parlamentu Europejskiego Grażyna Staniszewska i Jan Olbrycht, Senatorowie RP Sławomir Kowalski i Rafał Muchacki, Posłowie na Sejm RP Jacek Falfus, Mirosława Nikiel, Stanisław Pieta, Stanisław Szwed, Adam Matuszewicz - Wicewojewoda Śląski, Adam Stach Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Kazimierz Kotowski Prezes Związku Powiatów Polskich, Jacek Krywult Prezydent Bielska - Białej, Józef Tetla Starosta Pszczyński, Ryszard Mach Starosta Zawierciański, Adam Rozlach Przewodniczący Rady Powiatu Zawiercianskiego, Marci Tyrna Przewodniczacy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność", Józef Zimnal Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wśród obecnych na sali Teatru Polskiego znaleźli się także radni Sejmiku Województwa Śląskiego, Prezesi Sądów, Prokuratorzy, Komendanci Policji i Straży Pożarnej, aktualni i emerytowani pracownicy Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej. Głównym punktem uroczystości 10 - lecia powiatu bielskiego było uhonorowanie medalem okolicznościowym osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju naszego powiatu bielskiego. Znaleźli się wśród nich m.in. radni powiatowi wszystkich trzech kadencji. W części artystycznej wystąpiła artystka z Piwnicy Pod Baranami z Krakowa Anna Szałapak, która w nostalgicznym i refleksyjnym repertuarze zaprezentowała się przybyłym gościom. Samo spotkanie jubileuszowe stworzyło okazję do spotkań „po latach", do serdecznych wspomnień, do rozmów o minionych latach i planach snutych na przyszłość. Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT