Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
08.01.2010Przyjęto Aktualizację Programu Ochrony Środowiska

Przyjęto Aktualizację Programu Ochrony Środowiska na lata 2009-2012 Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła uchwałę Nr XXXIX/357/09 w sprawie przyjęcia programu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2009-2012”. Realizacja Programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskowego oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki (zapewnić działalność firm gwarantujących odbiór odpadów, zaopatrzenie w wodę, odbiór nieczystości ciekłych) dla wdrożenia wymagań prawnych obowiązujących w tym zakresie. Pierwszy Program Ochrony Środowiska został wykonany w 2004 r. i wprowadzony w życie uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/296/04 z dnia 2 lipca 2004 r. Aktualizacja POŚ została zlecona w roku 2009 firmie „WERONA” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. Celem niniejszego dokumentu jest charakterystyka stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska. Obecna Aktualizacja Programu swoim zakresem obejmuje następujące elementy i zagadnienia: krótką charakterystykę gminy, diagnozę obecnego stanu środowiska, charakterystykę założeń przyszłościowego rozwoju Gminy, określenie priorytetów i celów ekologicznych wynikających z diagnozy stanu środowiska, określenie działań dla poprawy stanu środowiska na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r., sposób finansowania przedstawionych zadań oraz jego monitoring. W Programie przedstawiono następujące komponenty ochrony środowiska: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadam (która została opisana w przyjętej aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami), ochrona powierzchni ziemi i gleb, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, w tym hałasem przemysłowym, drogowym i kolejowym, ochrona przed promieniowaniem niejonizującym, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna. Dla każdego z komponentów określono priorytety i harmonogram realizacji zadań w poszczególnych latach. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT