Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
10.09.2004Rolnictwo w gminie Czechowice-Dziedzice

ROLNICTWO W GMINIE CZECHOWICE-DZIEDZICE Ogólna powierzchnia gminy Czechowice-Dziedzice wynosi 6641 ha. Strukturę użytkowania gruntów oraz stan hodowli najlepiej odzwierciedlają dane Powszechnego Spisu Rolnego z 2002r. W użytkowaniu rolników było około 3130 ha, w tym użytków rolnych 2760 ha. Grunty orne stanowią 2080 ha, sady 46 ha, a łąki trwałe i pastwiska zajmują ok. 630 ha. Ponadto gospodarkę rybacką prowadzi się w stawach hodowlanych o pow. 320 ha. W strukturze zasiewów pierwsze miejsce zajmują zboża – 1360 ha tj. 78%, a następnie ziemniaki 150 ha tj. 8,7%; pastewne 135 ha tj. 7,7%; warzywa 40 ha tj. 2,3% oraz rzepak 28 ha tj. 1,6% i buraki cukrowe 13,5 ha tj. 0,8%. Gospodarstw powyżej 1 ha jest prawie 500, z czego w grupie obszarowej 5-10 ha było ich 43, a o powierzchni 10 ha i więcej - 61. Gospodarstwa coraz częściej podejmują specjalizację w produkcji zwierzęcej. Tam gdzie przeważają użytki zielone rozwija się hodowla bydła, którego było prawie 1 600 szt., w tym 780 krów. Gospodarstwa uprawiające dużą ilość zbóż prowadzą chów trzody chlewnej, której stan wynosi ponad 4 500 szt. Znacznemu spadkowi do 200 szt. uległa hodowla owiec na rzecz kóz, których mamy ok. 140 szt. oraz innego drobnego inwentarza. Na uwagę zasługują dane mówiące, że nasi pszczelarze mają prawie 270 pni pszczelich. Podkreślenia wymaga również stan posiadania maszyn rolniczych oraz odnowy parku maszynowego. Rolnicy posiadają między innymi ok. 380 ciągników, 44 kombajny, w tym 24 zbożowe, 17 ziemniaczanych i 3 buraczane, a ponadto wiele sprzętu towarzyszącego. Wraz z postępem technologicznym w hodowli oraz agrotechnicznym w uprawach polowych poprawia się stan środowiska naturalnego. Zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej gminy Czechowice-Dziedzice są w obecnej chwili dobrze rozpoznane. Roślinność jest bardzo zróżnicowana ze względu na różne sposoby użytkowania terenu w poszczególnych fragmentach gminy. 16% powierzchni zajmują lasy, 40% tereny rolnicze, a cieki i zbiorniki wodne zróżnicowane pod względem walorów przyrodniczych obejmują ok. 7%. Na terenie torfowisk zlokalizowany jest rezerwat przyrody ROTUZ. Na terenie gminy występuje 16 gatunków roślin, objętych ścisłą ochroną z czego 1 gatunek – Kotewka orzech wodny znalazł się w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin”. Wśród fauny 5 gatunków ptaków, które występują u nas tj. ślepowron, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, bąk i bączek jest zagrożonych. Gospodarką łowiecką zajmują się trzy koła łowieckie. Wędkarze mają swoje koła, hodowcy drobnego inwentarza działają w ramach Regionalnej Ligi Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza, a zrzeszeni pszczelarze w poszczególnych kołach na terenie gminy. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT