Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
06.12.2010Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Czechowic-Dziedzic - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza 

nabór kandydatów na  rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011, który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

I. WYMAGANIA

 1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
 2. co najmniej średnie wykształcenie,
 3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
 4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
 6. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 7. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

 • 5 stycznia – 25 lutego 2011 r. - szkolenie rachmistrzów - czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
 • 1 marca – 17 marca 2011r. - obchód przedspisowy /praca  rachmistrzów w terenie/
 • 6-7 kwietnia 2011 r. odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
 • 8 kwietnia 2011 -  30 czerwca 2011  r. - Narodowy Spis  Powszechny Ludności i Mieszkań,
 • Spis osób bezdomnych   15-16 kwietnia 2011.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem przenośnym  typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

17 grudnia 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:- imienia i nazwiska
  - adresu zamieszkania
  - telefon, adres e-mail
  - data urodzenia
  - miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
  - w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
  - w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
 2. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia),
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga!

Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Biuro Podawcze

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
pl. Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie  Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


Informacje telefoniczne, 32 2147174
Kierownik Biura Spisowego – Ludwik Tyc,
Lider – Gabriela Partyka

Pobierz:

>>> nabór (informacje)
>>> wniosek
>>> oświadczenia (wzory)

Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT