Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
12.04.2011Stanisław Słowik ponownie sołtysem Ligoty

W niedzielę 10 kwietnia br. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ligocie odbyło się Zebranie Wiejskie w Ligocie. Zebranie dokonało wyboru nowego Sołtysa oraz nowej Rady Sołeckiej.

W Zebraniu udział wzięło 224 mieszkańców Ligoty oraz zaproszeni goście: Burmistrz Marian Błachut i jego Zastępca Maciej Kołoczek, Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny i Wiceprzewodniczący Rady Bartłomiej Fajfer oraz członek Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Stanisław Pięta, a także radni Bolesław Jonkisz i Jerzy Kwaśniewski.

O funkcję sołtysa ubiegało się trzech kandydatów: Andrzej Kobiela, Stanisław Słowik oraz Andrzej Strach.

W wyniku tajnego głosowania kandydaci zdobyli następującą ilość głosów:
 • Andrzej Kobiela – 36,
 • Stanisław Słowik – 102
 • Andrzej Strach – 86. 
Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów mieszkańców obecnych na Zebraniu Wiejskim, została przeprowadzona druga tura głosowania, w której uczestniczyli kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów tj. Stanisław Słowik i Andrzej Strach.
 
W drugiej turze głosowania wzięło udział 186 mieszkańców sołectwa. Stanisław Słowik otrzymał 118 głosów, jego kontrkandydat Andrzej Strach – 67, a 1 głos był nieważny.

Sołtysem Ligoty został wybrany ponownie Stanisław Słowik, który pełnił tę funkcję przez poprzednie  4 lata kadencji.

Następnie Zebranie Wiejskie wybrało członków Rady Sołeckiej, która wspomaga działalność Sołtysa. Do Rady Sołeckiej w Ligocie zgłoszono 18 kandydatów,  którzy w głosowaniu tajnym uzyskali następującą ilość głosów :  Adamczyk Wiesław  - 61, Bieńko Tomasz – 63,    Brańka Jarosław  - 62, Czylok Anna -77, Dąbrowski Jan – 91, Dziki Marcin – 58, Grygierczyk Edward – 70, Guzy Eugeniusz – 47, Hess Henryk – 90, Jarczok Bronisław – 65, Kania Krzysztof – 50, Kobiela Andrzej – 35, Kuś Piotr – 57, Londzin Jan – 98, Musialik Ludwik – 23, Strach Andrzej – 69, Szkucik Marek -30, Zając Przemysław – 57.        

Członkami Rady Sołeckiej w Ligocie zostały wybrane następujące osoby:
 • Adamczyk Wiesław
 • Bieńko Tomasz
 • Brańka Jarosław
 • Czylok Anna
 • Dąbrowski Jan
 • Dziki Marcin
 • Grygierczyk Edward
 • Hess Henryk
 • Jarczok Bronisław
 • Londzin Jan
 • Strach Andrzej
________________________________________________________

   
Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie. Do jego obowiązków należy:

 • zwoływanie Zebrań Wiejskich,
 • reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
 • zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i jej przewodniczenie,
 • nadzorowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych  mających na celu poprawę warunków życia społeczności Sołectwa,
 • wykonywanie zadań powierzonych przepisami prawa oraz uchwałami Rady Miejskiej,
 • przedkładanie na Zebraniach Wiejskich informacji o swojej działalności,
 • przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
 • określenie sposobu wykonywania uchwał,    
 • sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w granicach określonych przez Radę Miejską,
 • opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Sołectwa,
 • zgłaszanie propozycji zmian zadań w trakcie roku budżetowego w ramach niewykorzystanych środków finansowych dla Sołectwa, na podstawie upoważnienia Zebrania Wiejskiego udzielonego w formie uchwały,
 • zbieranie wniosków  i innych wystąpień mieszkańców Sołectwa,
 • sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji przez sołectwo,
 • inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,
 • współpraca z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.

Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
Rada Sołecka w Ligocie liczy 12 osób. W skład rady Sołeckiej wchodzi sołtys, jako jej Przewodniczący. Rada Sołecka jest organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa przy realizacji jego zadań.
 
Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT