Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
19.04.2011Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przystąpił do realizacji czwartej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jego realizacja pozwoli na udzielenie osobom nieaktywnym zawodowo i bezrobotnych, w tym niepełnosprawnym kompleksowego wsparcia w eliminowaniu barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego i zawodowego, takich jak: brak umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, niskie umiejętności społeczne,  brak umiejętności rodzicielskich, mała motywacja do zmiany obecnej sytuacji życiowej i rodzinnej, konieczność sprawowania opieki nad osobami zależnymi, niska umiejętność poruszania się po rynku pracy. Nabycie tych umiejętności ułatwi uczestniczkom i uczestnikom projektu powrót do życia społecznego i zawodowego oraz poprawę funkcjonowania życia rodzinnego.

 

 

Grupą docelową projektu  będą 32 osoby dotychczas nieaktywizowane  w projekcie systemowym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z terenu gminy, w tym:
- grupa I - osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi (10 osób),
- grupa II - osoby niepełnosprawne z różnego rodzaju schorzeniami (10 osób),
- grupa III - osoby z rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (12 osób).

W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, w tym:
- dla grupy I i II – trening psychoedukacyjny, trening kompetencji społecznych, specjalistyczne poradnictwa, zajęcia aktywności fizycznej, warsztaty zajęciowe, spotkania z doradcą zawodowym i warsztaty z podstaw obsługi komputera;
- dla grupy III – trening gospodarowania budżetem, trening umiejętności rodzicielskich w szczególności ukierunkowany na pełnienie ról matki-żony i ojca-męża w rodzinie, trening motywacyjny z elementami autoprezentacji, asystent rodziny, grupa wsparcia, trening prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, spotkania z doradcą zawodowym, kursy zawodowe, indywidualne spotkania z psychologiem.

Treningi i zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczestniczek i uczestników projektu w celu zniwelowania nierówności ze względu na płeć.

Dodatkowo w ramach inicjatyw integracyjnych planuje się także zorganizowanie wyjść do różnego rodzaju instytucji i miejsc służących integracji społecznej np.: kino, teatr, muzeum.
Planuje się również pokrywanie kosztów dojazdu na zajęcia i zapewnienie opieki osobom zależnym, w tym dzieciom podczas zajęć.

Rekrutacja przeprowadzona była w kilku etapach. W pierwszej kolejności pracownicy socjalni wcześniej przeszkoleni w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn zarekomendowali poszczególne osoby do udziału w projekcie, a następnie wypełnili wraz z rekomendowanymi ankiety. Ostateczna rekrutacja dokonana została przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i koordynatorkę projektu.

Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT