Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
21.04.2011Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w 2011 r.
na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2011 r. wpłynęło 11 ofert:

Zadanie 1.

Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży (do ukończenia 21 roku życia) realizowana w czasie wakacji (trwająca powyżej 5 dni).

- Stowarzyszeniu Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „WSPARCIE” przyznano dofinansowanie w wys. 3 000,00 zł,
- Parafii Pod Wezwaniem Św. Barbary w Czechowicach - Dziedzicach  przyznano dofinansowanie w wys. 9 000,00 zł,
- Parafii Pod Wezwaniem Św. Barbary w Czechowicach - Dziedzicach  przyznano dofinansowanie w wys. 8 000,00 zł.

Zadanie 2.
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (do ukończenia 21 roku życia) w celu realizacji profilaktyki uzależnień.

- Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż  przyznano dofinansowanie w wys. 2 425,00 zł,
- Parafii Pod Wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Czechowicach - Dziedzicach przyznano dofinansowanie w wys. 8 500,00 zł,
- Parafii Pod Wezwaniem Św. Józefa z Zabrzegu przyznano dofinansowanie w wys. 6 500,00 zł,
Stowarzyszeniu – Związek Harcerstwa Polskiego „KOMENDA HUFCA” przyznano dofinansowanie w wys. 3 700,00 zł,
Stowarzyszeniu „Razem Łatwiej” przyznano dofinansowanie w wys. 1 875,00 zł,
Stowarzyszeniu - Uczniowski Klub Sportowy „STRAŻAK” przyznano dofinansowanie w wys. 2 000,00 zł,
Zadanie nie przyjęte do realizacji:
Stowarzyszenie - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „LIPOWIEC” starał się o dofinansowanie w kwocie 4 200,00 zł,
(Zadanie nie mogło zostać przyjęte do realizacji ze względów formalnych oraz ze względu na ograniczone środki finansowe.)

Zadanie 3.
Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż  przyznano dofinansowanie w wys. 15 000,00 złUZASADNIENIE:

Przyjęte do realizacji oferty spełniają wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteria określone w ogłoszeniu konkursowym określonym w zarządzeniu Nr 21/11 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 01.03.2011 r.

Przyznane dotacje umożliwią prawidłową realizację zadań publicznych.

Przy wyborze realizatorów zadania oraz przy ustalaniu proponowanych wysokości dofinansowania zadań, brano pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w  ogłoszeniu konkursowym,
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację, 
 • jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania,
 • objęcie programem w miarę możliwości jak największej liczby mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice,                        
 • innowacyjność zadania przewidzianego ofertą,
 • posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji określonych programów,
 • jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
 • kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania -  rzetelność kalkulacji kosztów zadania (ze względu na ich celowość, oszczędność oraz efektywność wykorzystania),
 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, 
 • analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,
 • posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację,
 • posiadane zasoby materialne i kadrowe,
 • wkład własny (finansowy – wymagany udział własny – minimum 15 % kosztu całego zadania i pozafinansowy) oferenta,
 • pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu innych partnerów publicznych  i prywatnych,
 • rekomendacje i opinie organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT