Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
08.04.2013Wykład prof. dr hab. Pio­tra Kra­snego

Zapra­szamy na wykład prof. dr hab. Pio­tra Kra­snego, pt. Pan Bóg stwo­rzył świat, Holen­drzy stwo­rzyli Holan­dię. Wpro­wa­dze­nie do sztuki i kul­tury holen­der­skiej, część 3.

Absol­went histo­rii sztuki Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego. W 1994 uzy­skał tytuł dok­tora, a w 2004 habi­li­to­wał się. Od 2008 roku dyrek­tor Insty­tutu Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego. W 2011 roku otrzy­mał tytuł pro­fe­sora bel­we­der­skiego. Inte­re­suje się głów­nie dzie­jami sztuki nowo­żyt­nej na zie­miach pol­skich oraz sztuką śro­do­wi­ska lwow­skiego w wie­kach XVII, XVIII i XIX.

Za pracę naukową uho­no­ro­wany został Nagrodą Pre­zesa Rady Mini­strów za Wyróż­nia­jącą się Roz­prawę Dok­tor­ską (1995), Nagrodą Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej (2004), a także Nagrodą Kra­kow­ska Książka Mie­siąca za publi­ka­cję Archi­tek­tura cer­kiewna na zie­miach ruskich Rze­czy­po­spo­li­tej 1594–1914 (maj 2004).

Waż­niej­sze publi­ka­cje książ­kowe: „Visi­bi­lia signa ad pie­ta­tem exci­tan­tes. Teo­ria sztuki sakral­nej pisa­rzy kościel­nych epoki nowożytnej”,„Fabrica Ecc­le­siae Ruthe­no­rum. Dzieje cer­kwi w Szcze­brze­szy­nie i jej roz­bu­dowy w latach 1777–1789 w świe­tle kro­niki ks. Jana Karola Lipowieckiego”.

Arty­kuły: „Rene­san­sowy kościół w Dobro­milu i jego związki z archi­tek­turą mazo­wiecką” oraz „Przy­czy­nek do bio­gra­fii Jana de Witte.”

Źródło : MDK Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT