Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
09.04.2013Spóźniona miłość, czyli wyznania starego belfra

Zapra­szamy na wesoły i wzru­sza­jący mono­gram w wyko­na­niu Mariu­sza Mar­czyka. Spek­takl zoba­czymy w ramach Majo­wego Bzika Miłosnego.

Pod­sta­rzały nauczy­ciel języka pol­skiego jesz­cze w cza­sach szkol­nych pod­ko­chi­wał się w pięk­nej Hele­nie, jed­nak ze względu na wro­dzoną nie­śmia­łość nigdy nie zde­cy­do­wał się wyja­wić wybrance swo­ich uczuć. W pew­nym momen­cie zmę­czony życiem i samot­no­ścią bel­fer posta­na­wia prze­ła­mać swoją wsty­dli­wość i wyznać Hele­nie miłość.

Przed­sta­wie­nie jest zna­ko­mitą pro­po­zy­cją dla widzów spra­gnio­nych kon­taktu z reper­tu­arem teatral­nym, który pomimo lżej­szej formy nadal ofe­ruje roz­rywkę na wyso­kim poziomie.

Źródło : MDK Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT