Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
30.04.2013Sukces Sebastiana Gabrysia

Seba­stian Gabryś — wycho­wa­nek, a obec­nie pra­cow­nik Miej­skiego Domu Kul­tury w Czechowicach-Dziedzicach odniósł duży suk­ces pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Wokal­nego na Słowacji.

Młody bary­ton, absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, od sied­miu lat czło­nek, a od pię­ciu lat jeden z instruk­to­rów Cze­cho­wic­kiego Teatru Muzycz­nego Movi­mento, nauczy­ciel śpiewu Miej­skiego Domu Kul­tury został lau­re­atem II Nagrody oraz Nagrody Spe­cjal­nej na XV Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Wokal­nym Imri­cha Godina Iuven­tus Canti we Vra­ble na Sło­wa­cji w kate­go­rii najstarszej.

Cze­cho­wicka publicz­ność miała oka­zję oglą­dać Lau­re­ata w ramach licz­nych kon­cer­tów i spek­ta­kli C. T. M. Movi­mento — zagrał mię­dzy innymi role: Riffa w „West Side Story”(2007), Freda w „Kiss me Kate” (2008), Colasa w „Bastien i Bastienne” (2008, 2012), Pod­sta­ro­ściego w „Nędzy uszczę­śli­wio­nej” (2009), Teze­usza w „Śnie nocy let­niej” (2009), Jowi­sza w „Orfe­uszu w pie­kle” (2010), Ario­da­tesa w „Kserksesie”(2011), tytu­łową rolę w „Don Pasqu­ale” (2011). Seba­stian Gabryś jest współ­or­ga­ni­za­to­rem Festi­walu Muzyki Wokal­nej Amo Can­tare w Czechowicach-Dziedzicach. Obec­nie pełni rów­nież funk­cję pre­zesa Cze­cho­wic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Kultura.

Cze­cho­wicka publicz­ność będzie miała oka­zję podzi­wia­nia kunsztu wokal­nego Soli­sty pod­czas Kon­certu pod fon­tanną, na który zapra­szamy już 9 maja.

Źródło : MDK Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT