Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
08.05.2013Zaprezentowano koncepcję nowego budynku biblioteki

W poniedziałek, 6 maja br. w Miejskim Domu Kultury miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu (wraz z dyskusją pokonkursową) na "Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach".

>>> zdjęcia

Przedmiotem konkursu ogłoszonego 28 grudnia 2012 r. przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach za zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice było opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej: Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (parking, plac, park) inwestycji realizowanej w trzech etapach: I etap – Park, II etap - Miejska Biblioteka Publiczna, III etap Urząd Miejski. Zamawiający przewiduje w pierwszej fazie realizację etapów I i II.
Celem konkursu było uzyskanie - w części studialnej konkursu – określenia możliwości rozwoju miasta w kierunku zachodnim, a w części realizacyjnej - uzyskanie wartościowych rozwiązań projektowych obiektu i zagospodarowania terenu, z których autor najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji I i II etapu inwestycji.

W skład Sądu Konkursowego weszły następujące osoby: mgr Marian Błachut - Burmistrz Czechowic-Dziedzic, mgr inż. arch. Dorota Wróbel – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, dr inż. arch. Andrzej Grzybowski – SARP o/Katowice i IARP, mgr inż. arch. Antoni Domicz – SARP o/Opole i IARP, mgr inż. arch. Mikołaj Machulik – SARP o/Katowice i IARP, mgr inż. arch. Piotr Buśko – SARP o/Katowice i IARP (sędzia rezerwowy). Sekretarzem organizacyjnym konkursu była mgr inż. arch. Agnieszka Kaczmarska - SARP o/Katowice i IARP.
Prace konkursowe zostały ocenione według następujących kryteriów:
- atrakcyjność i jakość rozwiązań urbanistycznych, w tym relacje z otoczeniem (20%);
- atrakcyjność i jakość rozwiązań architektonicznych, w tym przyjętych dyspozycji
konstrukcyjno-budowlanych i materiałowych (20%);
- atrakcyjność i jakość rozwiązań funkcjonalno – użytkowych (20%);
- ekonomika rozwiązań projektowych oraz walory eksploatacyjne (20%);
- oryginalność i spójność koncepcji (20%);

W wyznaczonym terminie (do 9 kwietnia br.) wpłynęło 56 prac. Do konkursu dopuszczono wszystkie prace. Podczas ich oceny Sąd Konkursowy stwierdził, że żadna z prac nie spełniła wszystkich oczekiwań. Biorąc to pod uwagę, o wyborze pracy nagrodzonej I nagrodą zadecydowała wysoka ocena koncepcji biblioteki miejskiej przeznaczonej do realizacji w najbliższym czasie. Podczas dyskusji i kolejnych eliminacji wybrano prace nagrodzone i wyróżnione. Pula nagród w konkursie wynosiła 20 tys. zł. Wyniki konkursu ogłoszono 22 kwietnia br. w Galerii Architektury SARP w Katowicach.
 
Pierwszą nagrodę (6 tys. zł) za śmiałą i wyróżniającą się koncepcję biblioteki nawiązującą do zlokalizowanej w tym miejscu dawnej cegielni przyznano pracy oznaczonej nr 000025/797481 której autorami był polsko-hiszpański zespół architektów w składzie Joanna Jędruś – architekt, Juan Jose Baena Martinez – architekt, Marta Gomez Martinez – architekt, Maria Del Mar Goberna Perez – doradztwo, Diego Velayoz Lopez – konstruktor, Carlos Sellas Garcia – instalacje i Victor Perez Barcelo – wizualizacje.

Charakterystyczna bryła budynku biblioteki może być rozpoznawalnym znakiem miasta i stać się zalążkiem nowego centrum kulturalno-administracyjnego Czechowic-Dziedzic. Zdaniem Jury, nagrodzony projekt posiada znaczny potencjał umożliwiający przystosowanie go do szczegółowych wymagań inwestora i zaleceń pokonkursowych. Szczególnie wysoko oceniono ekspozycję przestrzenną wnętrz obiektu nawiązującą do tradycji miejsca i regionu.

Poniedziałkowe podsumowanie projektu w MDK zgromadziło wielu znakomitych gości,  w tym przedstawicieli zwycięskiej pracowni konkursowej i członków Sądu Konkursowego.
Zebranych przywitali Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewa Kmiecik-Wronowicz i Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, obecni byli również Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Fajfer, Zastępca Burmistrza Paweł Mrowiec, Sekretarz Miasta Marek Gazda, Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej Stanisław Kopeć, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Pindel, Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Andrzej Maj, radni, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego Dorota Wróbel, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz mieszkańcy.

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zainteresowali się naszym konkursem – powiedział Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut. - Kiedy przygotowywaliśmy się do ogłoszenia tego konkursu nie myślałem, że wzbudzi on tak duże zainteresowanie wśród grona znakomitych architektów, a już w ogóle moje najśmielsze oczekiwania przeszło to, że zgłoszą się do udziału w nim architekci z tak dalekiego kraju, jakim jest Hiszpania. Ale poszukiwania nowych kierunków kształtowania przestrzeni publicznej nie mogą nas ograniczać i dlatego pewna egzotyka - jaką w tym przypadku jest hiszpańska myśl architektoniczna - pozwala spojrzeć na możliwości, jakie ma przed sobą nasze miasto, z dużo szerszej perspektywy. A dobra przestrzeń publiczna jest właśnie tym, co w naszym mieście trzeba tworzyć, poprawiać i udoskonalać. Dlatego tam, gdzie możliwe jest stworzenie jej od podstaw, uważam za słuszne zlecenie tego zadania w formie konkursu specjalistom - tak, aby jak najszersze grono architektów mogło się na ten temat wypowiedzieć i zaprezentować swoje koncepcje. Wybór był bardzo trudny i nie spodziewałem się, że aż tak ciężko będzie wybrać tą jedną, jedyną pracę. Zwycięzca może być niestety tylko jeden. Było wiele bardzo dobrych prac, ale wspólnie z resztą członków Sądu Konkursowego uznaliśmy, że należy wybrać koncepcję najciekawszą, taką z której realizacji bylibyśmy dumni.

- O co chodzi w takim konkursie? Nie o wybór koncepcji wyłącznie rzetelnej i poprawnej, spełniającej ściśle wszystkie wymagania konkursowe, tylko o wybór koncepcji mającej potencjał - zakładającej powstanie obiektu, który nie tylko będzie poprawny architektonicznie, ale będzie znakiem miasta. Koncepcji dającej szansę na powstanie obiektu wyjątkowego, nieprzeciętnego, wyróżniającego się – uzasadniał wybór Przewodniczący Sądu Konkursowego dr inż. arch. Andrzej Grzybowski. - Konkurs okazał się bardzo trudny, ponieważ sformułowano nim zadanie składające się z trzech elementów. Najistotniejsza była część dotycząca koncepcji parku i biblioteki, gdyż jej realizacja jest najbardziej prawdopodobna a jednocześnie najbliższa w czasie. Ta koncepcja pozwala na realizację nawet tylko tych części, samodzielnie, bez budynku Urzędu, bo to biblioteka jest priorytetem.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami (zobacz tutaj).

 

 
 
 
 
 

O SARP

SARP to stowarzyszenie zawodowe zrzeszające architektów oraz osoby związane z architekturą. Oddział katowicki SARP jest aktualnie jednym z 25 oddziałów stowarzyszenia. Obejmuje swoim działaniem teren dawnego województwa katowickiego. Ściśle współpracuje z oddziałami SARP w Bielsku-Białej i Częstochowie. Jest jednym z większych oddziałów w kraju - liczy około 450 członków, co stanowi zdecydowaną większość aktywnie działających architektów w regionie.
Historia działalności stowarzyszeniowej architektów polskich liczy już 125 lat. Początkiem była inicjatywa budowniczych i inżynierów tworzących Krakowskie Towarzystwo Techniczne (1877 r.), później zaś aktywność architektów w łonie warszawskiego Towarzystwa Popierania Handlu i Przemysłu (1899 r.). Kontynuacją tych starań stała się samodzielna Delegacja Architektów Polskich utworzona w 1908 roku po Międzynarodowym Kongresie Architektów w Wiedniu. Głównym zadaniem DAP miało być reprezentowanie dążeń architektów polskich działających we wszystkich zaborach. Dzięki tworzeniu wspólnych ekspozycji architektonicznych na wystawach i kongresach oraz organizacji konkursów, architektura polska zaistniała na arenie międzynarodowej. Wypracowywano także jednolite stanowisko wobec ochrony wykonywania zawodu architekta oraz szereg postulatów w sprawie organizacji szkolnictwa architektonicznego. Jednym z ważniejszych osiągnięć środowiska, przed uzyskaniem niepodległości, było opracowanie zasad regulaminów konkursów architektonicznych (1911r.).
Po odzyskaniu niepodległości, Koło Architektów w Warszawie podjęło się organizacji I Powszechnego Zjazdu Architektów (1919 r.). W 1926 roku powstało w Warszawie Stowarzyszenie Architektów Polskich - SAP. Jednocześnie na zjeździe polskich stowarzyszeń architektonicznych uchwalono powołanie instytucji periodycznych zjazdów delegatów pod nawiązującą do tradycji nazwą Delegacja Architektów Polskich. W tym samym roku w Poznaniu utworzono Związek Stowarzyszeń Architektów Polskich - ZSAP. W osiem lat później, w lipcu 1934 roku, Walny Zjazd Delegatów w Warszawie powołał, jednoczące wszystkie organizacje architektów, Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - SARP. Nazwa ta przetrwała do 1952 roku, kiedy to na VI Walnym Zjeździe Delegatów SARP zmieniono nazwę na Stowarzyszenie Architektów Polskich, zachowując tradycyjny skrót SARP. Taką nazwę Stowarzyszenie nosi do dnia dzisiejszego.

Na Śląsku Związek Architektów powołano 21 stycznia 1925 roku, a założycielami byli Marian Łobodziński, Tadeusz Łobos, Tadeusz Michejda, Aleksander Peżański, Eugeniusz Pogoda, Henryk Szołdra i Karol Tchórzewski. Pierwszym prezesem został inicjator i animator ruchu stowarzyszeniowego, Tadeusz Michejda, urodzony na Zaolziu, legionista, uczestnik walk o Śląsk Cieszyński i III powstania śląskiego. Zadania i cele Związku Architektów na Śląsku określono w statucie następująco:
- zespolenie jak najszerszego grona architektów dla wspólnej pracy koło rozwoju sztuki polskiej w ogóle, a architektury w szczególności,
- wzbudzanie wśród ogółu zainteresowania sztuką, popularyzowanie jej oraz ochrona zabytków
- racjonalne unormowanie stosunków artystycznych, moralnych i materialnych dotyczących zawodu architekta.
Podkreślone statutem cele nie zmieniły się do 1939 roku, mimo że sama organizacja przeszła dalszą ewolucję, związaną z dążeniem do skupienia wszystkich architektów polskich w jednej organizacji. Etapem na tej drodze było powołanie w 1929 roku, w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich, a zakończeniem - powstanie od l lipca 1934 roku nowej organizacji, pod nazwą Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - SARP, jednoczącej wszystkie istniejące w Polsce organizacje architektoniczne. Związek Architektów na Śląsku, wchodzący w skład ZSAP, przekształcił się w katowicki Oddział SARP, a Tadeusz Michejda został jego Prezesem, delegatem na Walne Zebranie nowo powstałego Stowarzyszenia i członkiem jego Zarządu Głównego. Nowa organizacja przejawiała znaczną aktywność, o czym świadczą jej starania o uchwalenie śląskiej ustawy budowlanej, opracowanie własnego cennika za prace architektoniczne, inicjowanie poddawania ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych rozstrzygnięciom konkursowym, przeciwdziałanie samowoli i tzw. dzikim konkursom, podejmowanie starań o integrację środowisk twórczych innych dziedzin sztuki - artystów plastyków, literatów, środowiska teatralnego. W swych decyzjach Oddział zachowywał pełną autonomię i niezależność. Rozwój organizacji charakteryzuje wzrost liczebności jej członków. W chwili założenia skupiała zaledwie 7 osób, czyli wymagane ustawą minimum. W rok później liczyła już 15 osób, w 1930 roku - 25 członków, w 1935 roku - 26 osób, pod koniec lat trzydziestych - przeszło 40 osób.
Wybuch II wojny światowej przerwał okres twórczej działalności architektów i ich Stowarzyszenia. Wraz z okupacją hitlerowską nastąpiły represje i wysiedlenia Polaków, w tym również architektów. Zmobilizowani wzięli udział w wojnie obronnej, część znalazła się na emigracji, większość, rozproszona po Generalnej Guberni, walczyła o przetrwanie imając się różnych zajęć zarobkowych. Po zakończeniu wojny znaczna część architektów wróciła na Śląsk, podjęta pracę zawodową i doprowadziła do reaktywowania Oddziału katowickiego SARP.
Odtworzenie tradycyjnych form organizacji zawodowej było powrotem do normalności i miało charakter działań formalnych, a nie merytorycznych. Dokonali tego przedwojenni aktywiści Oddziału katowickiego SARP poprzez nawiązanie łączności z Zarządem Głównym w Warszawie, zarejestrowanie w Komisji Artystycznej Związków i Stowarzyszeń istniejącej przy Okręgowej Komisji Związków Zawodowych województwa śląsko - dąbrowskiego, odbycie walnego zjazdu członków, wybory nowego zarządu i rozpoczęcie z początkiem 1947 roku oficjalnej działalności Oddziału.

Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT