Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
20.05.2013VI Festiwal Muzyki Sakralnej

Urząd Mia­sta Czechowice-Dziedzice, Miej­ski Dom Kul­tury, Die­ce­zjalna Szkoła Orga­ni­stow­ska, Para­fia Jezusa Chry­stusa Odku­pi­ciela, Para­fia św. Kata­rzyny, Para­fia NMP Wspo­mo­że­nia Wier­nych zapra­szają na VI Festi­wal Muzyki Sakralnej.

24 maja

godz. 11.00–13.00, 14.00–15.30
„Har­mo­ni­za­cja cho­rału gre­go­riań­skiego w świe­tle twór­czo­ści orga­ni­stów fran­cu­skich XIX wieku” — mgr Arka­diusz Bia­lic (Aka­de­mia Muzyczna w Krakowie)
Warsz­taty w Die­ce­zjal­nej Szkole Organistowskiej-Szkole Muzycz­nej II stop­nia, ul. Żerom­skiego 5–7, Bielsko-Biała

godz.18.30
Kon­cert orga­nowy w wyko­na­niu Arka­diu­sza Bialica
Kościół Jezusa Chry­stusa Odku­pi­ciela (Czechowice-Dziedzice Południowe)

25 maja

godz.16.30
Kon­cert w wyko­na­niu uczniów — orga­ni­stów i woka­li­stów, absol­wen­tów oraz chóru Die­ce­zjal­nej Szkoły Orga­ni­stow­skiej, pod dyr. Zuzanny Pradeli
Kościół NMP Wspo­mo­że­nia Wiernych

26 maja

godz.18.00
Kon­cert wokalny w wyko­na­niu zespołu Schola Can­to­rum Mino­rum Chosoviensis
Kościół Św. Katarzyny (Czechowice-Dziedzice)

Źródło : MDK Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT