Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
11.06.2013Stowarzyszenie Przyjaciół LO

Środowisko osób identyfikujących się na przestrzeni lat z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach podjęło działania prowadzące do zorganizowania Stowarzyszenia Przyjaciół LO „Nasze Liceum”.
W poniedziałek 10 czerwca odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej poświęcone tej sprawie.
Postanowiono, że spotkanie założycielskie odbędzie się 25 czerwca 2013r. o godzinie 18-tej w siedzibie szkoły przy ulicy Konopnickiej 9 w Czechowicach-Dziedzicach.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.
Projekt statutu stowarzyszenia :

STATUT STOWARZYSZENIA

Preambuła

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im.M.Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach NASZE LICEUM jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu młodzieży, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do społeczności współtworzących szkołę, upowszechniania społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej w stosunku do młodzieży oraz podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspie­rające działanie stowarzyszenia.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im.M.Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach NASZE LICEUM. zwane dalej „Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

3. Liceum Ogólnokształcące im.M.Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach zwane jest dalej Liceum.

§2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba władz znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach.

§3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadze­nia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5.

Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§6.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądŸ wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§7.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) stworzenie warunków do zorganizowanego działania środowiska skupionego wokół Liceum

2) podtrzymywanie więzi z Liceum

3) podtrzymywanie i tworzenie więzi między członkami stowarzyszenia;

4) prowadzenie działalności wspomagającej i poszerzającej bieżące działania szkoły;

5) wspólne , zorganizowane reprezentowanie interesów grupy w środowisku;

6) wpływanie na kierunki rozwoju szkoły;

§8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) dokumentowanie przeszłości i teraŸniejszości środowisk związanych ze szkołą;

2) gromadzenie środków na rzecz działalności własnej;

3) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;

4) współpracę z Radą Rodziców Liceum;

5) pozyskiwanie środków na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć

§9.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowa­rzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do podniesienia roli i znaczenia Stowa­rzyszenia;

2) dbać o jego dobre imię;

3) zabiegać o dobrą opinię i klimat wokół działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia młodzieży i dzieci;

4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

5) współdziałać z radami rodziców i samorządami uczniowskimi Liceum,

6) uiszczać składki członkowskie;

7) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.

§12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§13.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana dzia­łalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia lub Liceum.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd na pod­stawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§14.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4) noszenia odznaki organizacyjnej;

5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślaniu z listy członków o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzy­szeniu.

§ 15.

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wybor­czego, posiadają prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2-5.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklaro­wanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulami­nów i uchwal władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§16.

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy;

4) wykluczenia członka zwyczajnego lub wspierającego ze Stowarzyszenia przez Zarząd w przypadku stwierdzenia rażące­go naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów;

5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekają­cego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

6) pozbawienia członkostwa honorowego przez Walne Zebranie Członków w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. W przypadkach określonych w ust. 1-5 orzeka Zarząd. Jest on zobowiązany zawiado­mić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje, się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§17.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§18.

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym w sposób określony w §20 . Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje z rzędu.

§19.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

§20.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

 

1) w pierwszym terminie — co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia

2) w drugim terminie — wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut póŸniej od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

§21.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na umotywowane żądanie, co najmniej 30% członków zwyczajnych.

6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2 i 3, Nadzwyczajne Walne Zebranie Człon­ków winno być zwołane nie póŸniej niż 60 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku lub żądania Zarządowi.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.

§22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia;

2) uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby;

3) uchwalanie budżetu;

4) wybór i odwoływanie prezesa oraz innych członków władz Stowarzyszenia;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

6) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek;

7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał;

10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

12) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia;

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;

14) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw;

15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§23.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzial­ność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 członków, w tym z prezesa, wiceprezesa-sekretarza i skarbnika.

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

 

§24.

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§25.

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu — w tym prezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

 

§26.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków;

2) określanie szczegółowych kierunków działania;

3) ustalanie budżetu i preliminarzy;

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

5) uchwalanie regulaminu Zarządu;

6) podejmowanie uchwal w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, o ile statut nie stanowi inaczej;

7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;

8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

10) podejmowanie uchwal w sprawach członkowskich;

11) pobieranie składek członkowskich;

12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

13) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

14) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

15) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwal i regulaminów;

16) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

17) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu;

18) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzy­szenia .

 

Komisja Rewizyjna

§27.

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3członków tj. przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§28.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

2) występowanie do Zarządu z wnioskami o przeprowadzonej kontroli i lustracji;

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwier­dzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie;

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzie­lenia absolutorium władzom Stowarzyszenia bądŸ w stosunku do każdego członka oddzielnie;

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§29.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§30.

W przypadkach określonych w § 28 pkt 3, Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie póŸniej niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§31.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§32.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze: składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

3 Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obo­wiązującymi przepisami.

§33.

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzy­szenia przez Walne Zebranie Członków jest podejmowane na zasadach określonych w §20 ust.4 .

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiado­mienia określonego w § 20 ust. 3 należy dołączyć projekty stosownych uchwał.

3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia i podlegają zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowa­rzyszenia.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowa­nych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z póŸniejszymi zmianami).

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT