Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
25.06.2013Pomoc osobom poszkodowanym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Kolejowa 37) informuje, że prowadzi rejestr osób bądź rodzin, które w wyniku ulewnych deszczy w dniach 24/25 czerwca br. poniosły straty w gospodarstwach domowych wskutek zniszczenia części mieszkalnej budynków i/lub zniszczenia urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła i wody.

Osoby poszkodowane prosimy o kontakt osobisty z pracownikami:

 • Małgorzata Baltaza-Adamaszek
 • Joanna Kolosa
 • Jolanta Pisarek

przy ul. Kolejowej 37 (parter) od poniedziałku do środy w godz. 7-15, czwartek w godz.: 7-17, piątek w godz.: 7-13.

Zasady udzielania pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej:

I. Środki rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych mogą być uruchamiane na pomoc finansową, w formie zasiłków celowych z pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł, dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

 1. Pomoc przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

 2. Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Z wnioskiem o udzielenie pomocy na remont budynku/lokalu mieszkalnego może wystąpić:
  a) Właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
  b) Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  c) Osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  d) Osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego,
  e) Osoba na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.

 3. Podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiadu środowiskowy przeprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej.

 4. Przy określaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę:
  • możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
  • prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;
  • rzeczywiste straty i potrzeby w gospodarstwie domowym ( podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywność i dostęp do wody pitnej, …);
  • czy w poszkodowanych rodzinach dzieci będą mogły podjąć lub kontynuować naukę;
  • czy jest możliwe zapewnienie opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.

 5. Jeżeli w zniszczonym budynku lub lokalu mieszkalnym, gospodarstwo domowe nie było prowadzone w dniu zdarzenia, nie zachodzą przesłanki do przyznania pomocy. Pomoc nie przysługuje również na remont budynków/lokali innych niż budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne ( np. budynków w budowie, domów rekreacyjnych i letniskowych, budynków/zabudowań gospodarczych) ani remont obiektów o innym charakterze niż mieszkalny (np. dróg dojazdowych).

II. Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego może być przyznana wysokości do 20.000 zł.

 1. Pomoc nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych żywiołem w danym budynku lub lokalu mieszkalnym.
 2. Zasiłek pomniejsza się o kwotę zasiłku celowego do 6.000zł; niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy kwoty zasiłku, o którym mowa przyznanego na wydatki niezwiązane z: remontem budynku/lokalu mieszkalnego oraz remontem urządzeń i wykonaniem robót porządkowych;
 3. Pomoc powinna być przyznawana w transzach. Wielkość pierwszej transzy wynosi może do 10.000 zł. W przypadku uzasadnionych potrzebą jednorazowego wydatku w większej kwocie, możliwe jest przekazanie zasiłku w kwocie wyższej niż 10.000zł.
 4. Wypłata kolejnej transzy zasiłku przeznaczonej na remont budynku/lokalu mieszkalnego winna zostać poprzedzona weryfikacją sposobu wykorzystania poprzednich środków, przyznanych na remont w szczególności rozliczeniem za pomocą faktur i rachunków.

Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT