Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
27.06.2013Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

Dnia 25 czerwca 2013 r. o godz. 18.00 przy ul. Konopnickiej 10 w Czechowicach - Dziedzicach odbyło się Zebranie Założycielskie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie  Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie „Nasze Liceum”.

Zgodnie z listą obecności, wzięło w nim udział 25 osób.

Obrady otworzył Jan Bieroński zapoznając obecnych z celem zebrania i zaznaczając, że cieszy się z nowej inicjatywy powołania stowarzyszenia. Następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego zebrania. Zebrani zaproponowali do tej funkcji Jana Bierońskiego. Wobec braku innych kandydatur i po wyrażeniu zgody przez zainteresowanego w głosowaniu jawnym  jednogłośnie dokonano wyboru.

W tym miejscu przewodniczący zebrania podziękował za zaufanie jakim obdarzyli go zebrani i zarządził wybór protokolanta. Zgłoszono kandydaturę Joanny-Czyż-Cieciak, która wyraziła zgodę na piastowanie tej funkcji, a zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowali ten wybór.

Następnie przewodniczący zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem tej części obrad, który obejmował:
1. Podjecie uchwały o założeniu Stowarzyszenia i jego nazwie,
2. Dokonanie wyboru komitetu założycielskiego Stowarzyszenia,
3. Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
4. Podjecie uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia,
5. Podjecie uchwały o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia,
6. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia,
7. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej,
8. Podjecie uchwały o wysokości składki członkowskiej rocznej,
9. Zamknięcie zebrania.

Zebrani jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony porządek zebrania.

W skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej weszli :
Andrzej Kubiczek – Przewodniczący Komisji,
Wojciech Janusz – Członek Komisji.

Zarząd Stowarzyszenia stanowią :
Mariusz Gwóźdź - Prezes Stowarzyszenia,
Zbigniew Trebel  – Wiceprezes - Sekretarz,
Alicja Ciastoń - Skarbnik,
Ewa Olszewska – Członek,
Wiesław Gliniak – Członek,
Grzegorz Pysz – Członek,
Radosław Hudziec – Członek.
    
Komisję Rewizyjną stanowią :
Renata Makowska,
Adam Waleczek,
Jan Bieroński.

Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej rocznej w kwocie 48 zł.
Powyższą uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 20 „za” 2 głosów „wstrzymujący się” 3 głosów „przeciw”.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku zebrania przewodniczący podziękował obecnym za udział i zaangażowanie w realizacji poszczególnych jego etapów, a następnie dokonał zamknięcia posiedzenia.

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT