Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
10.11.2014Ostatnia sesja Rady Powiatu

Ostatnia 58 sesja Rady Powiatu w kadencji 2010 – 2014 miała miejsce 30 października.

Rozpoczęła się od miłego akcentu –podziękowań Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej Adama Caputy dla starosty Andrzeja Płonki, Zarządu Powiatu, przewodniczącego Rady Romana Migdała i radnych Rady Powiatu za wspieranie działań straży pożarnej.

Po sprawozdaniu starosty bielskiego Andrzeja Płonki o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym Powiatowy Inspektor Sanitarny Jarosław Rutkiewicz przekazał zebranym informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie bielskim. Kolejną część sesji poświęcono realizacji zadań w zakresie promocji powiatu bielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kultury, turystyki i sportu. Pierwszy głos zabrał przewodniczący Komisji Promocji, Sportu i Turystyki Jacek Staszek, a następnie kierownik Biura Promocji Powiatu Bogdan Kocurek, który szczegółowo omówił obszary promocji, jej formy i wpływ organizacji własnych imprez powiatowych na kreowanie pozytywnego wizerunku naszego powiatu.
Członek Zarządu Powiatu Renata Franasik zaprezentowała radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

Następnym punktem obrad sesyjnych było sprawozdanie z działalności wszystkich komisji Rady Powiatu w kadencji 2010 – 2014. Sprawozdania te będące podsumowaniem działalności składali przewodniczący komisji.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

  • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej;
  • uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015;
  • Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020 rzmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;
  • zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej;
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2015 rok;
  • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2015 r.;
  • zmiany Uchwały Nr IV/47/352/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zmianami;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r. Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr IV/47/351/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. z późn. zmianami;
  • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  • udzielenia dofinansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku

Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT