Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
14.11.2014Wybory samorządowe 2014

W niedzielę, 16 listopada br. odbędą się w naszej gminie - jak i w całej Polsce - wybory samorządowe, w których będziemy wybierać radnych (Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, Powiatu Bielskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego) oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic. Informacje o kandydatach znajdują się w obwieszczeniach wyborczych. Dostaniemy przy urnie cztery karty do głosowania i na każdej należy postawić jeden znak "X" przy nazwisku wybieranego kandydata.

Lokale wyborcze otwarte będą - dla przeprowadzenia głosowania - w dniu 16 listopada 2014 r. od godziny 7:00 do 21:00, bez przerwy.   

Sprawdzić, gdzie mieści się Twój lokal wyborczy możesz tutaj, wystarczy wybrać swój adres i zatwierdzić.

Dotychczas wybory samorządowe do Rady Miejskiej odbywały się w naszej gminie w okręgach wielomandatowych. Głosowanie w okręgach wielomandatowych oznacza, że kandydaci rywalizują o kilka lub kilkanaście mandatów możliwych do uzyskania w danym okręgu. Głosy wyborców przeliczane są w sposób proporcjonalny. Polega on na przeliczaniu głosów wyborców na ilość uzyskanych przez poszczególne ugrupowania mandatów. Na tej zasadzie odbędą się nadal wybory do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa (a także do rad miejskich w miastach na prawach powiatu, takich, jak np. Bielsko-Biała).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112) wprowadza diametralne zmiany w zasadach dotyczących wyborów samorządowych - radni gmin zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych. Oznacza to, że w danym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej można uzyskać wyłącznie jeden mandat - otrzymuje go kandydat, który podczas wyborów otrzymał najwięcej głosów. Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów. Oznacza to, że mandat uzyskuje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w danym okręgu spośród wszystkich kandydatów. Wybory będą odbywały się na zasadzie większości względnej.

I Ty zagłosuj!

W niedzielę 16 listopada 2014 r. wybierać będziemy w całej Polsce w sumie ponad 2,5 tysiąca włodarzy - wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz około 50 tysięcy radnych różnych szczebli. W naszej gminie wybieramy burmistrza oraz 21 radnych Rady Miejskiej, 7 radnych Rady Powiatu i 7 radnych do Sejmiku Województwa (szczegóły - dalej). Tego dnia, każdemu pełnoletniemu obywatelowi naszej gminy przysługiwać będzie prawo do wzięcia udziału w głosowaniu. To uprawnienie, ale również moralny i patriotyczny obowiązek. Powinniśmy wykorzystać ten ogromny przywilej, jaki dała nam demokracja.

Kto może wybierać?

Iść do wyborów i zagłosować na swoich kandydatów do władz samorządowych poszczególnych szczebli może każdy z nas - warunkiem jest wpisanie do rejestru wyborców, które następuje automatycznie i jest formą urzędowego potwierdzenia posiadania praw wyborczych z uwzględnieniem faktu stałego zamieszkiwania na obszarze gminy. Przesłanką decydującą o posiadaniu biernego lub czynnego prawa wyborczego w wyborach samorządowych jest fakt stałego zamieszkiwania (art 10 Kodeksu wyborczego; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112). Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady. Nie mają prawa wybierania osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym oraz pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.

Kto może być wybrany

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rad i sejmików) – osoba mająca prawo wybierania tych organów, w wyborach wójta – obywatel polski mający prawo wybierania wyborach do rady, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. Nie mają prawa wybieralności osoby karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, a także takie, wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.
Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. Wykaz wszystkich kandydatów, zaakceptowany przez właściwą komisję wyborczą, znajduje się w obwieszczeniach wyborczych (rozwieszanych na terenie całej gminy), w internecie - np. na stronie www.wybory2014.pkw.gov.pl - a także oczywiście na kartach wyborczych, które otrzymamy w lokalu wyborczym.

Okręgi i obwody wyborcze

Warto przy tym sprawdzić, w którym okręgu i obwodzie wyborczym się znajdujemy.

Przypominamy, że w naszej gminie obowiązuje nowy podział na okręgi i obwody wyborcze.

Zmiany są duże, a zatem przed wizytą w lokalu wyborczym zachęcamy, aby sprawdzić czy też upewnić się, gdzie aktualnie mieści się jego siedziba.

Można to zrobić tutaj, wystarczy wybrać swój adres i zatwierdzić.

*     *     *     *     *

Numer okręgu wskazuje nam, na jakich kandydatów możemy zagłosować, natomiast numer obwodu wskazuje nam, do którego lokalu wyborczego możemy iść głosować. Kandydat na radnego miejskiego może ubiegać się o mandat tylko w jednym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej (stąd, w każdym takim okręgu są inni kandydaci), natomiast okręgi w wyborach na burmistrza, do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa na terenie całej naszej gminy są wspólne, toteż kandydaci na pozostałych kartach do głosowania - w wyborach na burmistrza, do powiatu i województwa - są w każdym obwodzie na terenie gminy tacy sami. I tak, nasza gmina tworzy jeden cały okręg wyborczy w wyborach do Rady Powiatu - okręg nr 2, w którym wybieramy 7 radnych powiatowych (najwięcej z wszystkich okręgów, których jest pięć - w pozostałych czterech wybiera się po 5 radnych, w sumie w Radzie Powiatu zasiądzie 27 radnych) oraz wchodzi w obręb jednego okręgu wyborczego w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego, tworząc na terenie województwa okręg wyborczy nr 1 (a dokładniej, tworzą go wspólnie i wybierają wspólnych radnych wojewódzkich razem miasto Bielsko-Biała oraz powiaty bielski, cieszyński, żywiecki - w sumie całe województwo podzielone jest na siedem okręgów wyborczych w wyborach do samorządu województwa - wybieranych jest 45 radnych, z czego w naszym okręgu 7).
Warto zwrócić uwagę, że na terenie gminy mamy 21 okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej (tylu też radnych wybieramy), ale aż 23 obwody wyborcze. Okręgi w wyborach do Rady Miejskiej w zasadzie pokrywają się z granicami obwodów wyborczych - wyjątkiem jest tu tylko Ligota, podzielona na dwa okręgi (wybiera się tam 2 radnych, w każdym okręgu po jednym), ale tworząca trzy obwody wyborcze (z racji dużej powierzchni okręg nr 20 obejmuje dwa obwody wyborcze - nr 20 i 21 - z odrębnymi komisjami i lokalami wyborczymi, choć w obu obwodach głosuje się na tych samych kandydatów na radnego miejskiego i wybiera jednego, wspólnego radnego). Drugi wyjątek to Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, w którym - dla potrzeb jego mieszkańców - utworzono odrębny obwód głosowania (nr 23, przypisany do okręgu nr 8), o czym pisaliśmy szczególowo w poprzednim numerze biuletynu. W większości obwodów na terenie gminy numery obwodu pokrywają się więc też z numerami okręgu (w wyborach do Rady Miejskiej), z wyjątkiem wspomnianej części Ligoty i DPS „Złota Jesień” oraz Bronowa (cała miejscowość tworzy okręg nr 21, ale obwód nr 22, gdyż utworzenie trzech obwodów w dwóch okręgach w Ligocie spowodowało przesunięcie numeracji obwodów).

Więcej o wyborach w najnowszym numerze Biuletynu Samorządowego Czechowic-Dziedzic (10-11/2014) kolportowanym od czwartku 6 listopada br. w tradycyjnych punktach kolportażu (lista - zobacz w elektronicznej wersji biuletynu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej »

PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT