Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
04.03.2016Obwieszczenie Burmistrza

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 11 marca do 3 kwietnia 2016 br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Ks. Barabasza 1, w godzinach pracy urzędu oraz w soboty i niedziele w godzinach od 7:30 do 12:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami od-będzie się w dniu 31 marca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, sala nr 305 o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czechowic-Dziedzic, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w ter-minie do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Podstawa prawna: art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach: Nr XLVII/433/14 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr VI/43/15 z dnia 10 marca 2015 r.

Zawiadomienie

UA/UM, PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT