Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
20.05.2016Sesja o służbie zdrowia

XXV sesja Rady Powiatu Bielskiego poświecono sytuacji powiatowych placówek służby zdrowia.

Tradycyjnie sesję otworzył i powitał zaproszonych gości i wszystkich uczestników przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski. W sesji tej udział wzięli: Danuta Kożusznik i Ewa Żak – radne Sejmiku Województwa Śląskiego, Małgorzata Szwed przewodnicząca Beskidzkiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Maciej Skwarna wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz dyrektorzy powiatowych placówek medycznych wraz ze współpracownikami. Głos zabrała radna Sejmiku Województwa Śląskiego Danuta Kożusznik, która poinformowała zebranych o programie „Owca plus” i jego realizacji na Podbeskidziu oraz ogłoszonym konkursie na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego, zachęcając do jego uczestnictwa. Przypomniała także, że w tym roku przypada jubileusz 150 –lecia KGW na ziemiach polskich i w dniach 25.-26 czerwca w Dzięgielowie w powiecie cieszyńskim odbędą się regionalne obchody tego jubileuszu. Starosta bielski Andrzej Płonka przedstawił radnym informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • zmiany Uchwały Nr  V/19/133/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zm.
  •  zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/19/132/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. z późn.zm;
  •  likwidacji szkół: III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e;
  •  wyłączenia szkół: III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e;
  • likwidacji szkół: II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11
  • wyłączenia szkół: II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach - Dziedzicach, ul. Traugutta 11;
  • uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim na lata 2016-2025.

Część sesji poświęconą promocji i ochronie zdrowia rozpoczęła przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Helena Byrdy - Przybyła, która podkreśliła, że te zadania są szczególne, bo dotyczą wszystkich mieszkańców powiatu. Mówiąc o ich realizacji powołała się na Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020, ustawę o samorządzie powiatowym, ustawę o zdrowiu publicznym oraz strategię rozwoju powiatu bielskiego, gdzie jednym z celów wykazano poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Zwróciła również uwagę na fakt, iż około 30% pacjentów w placówkach medycznych podległych powiatowi bielskiemu , to pacjenci spoza naszego powiatu. W swoim wystąpieniu akcentowała również znaczenie kreowania efektywnej polityki prozdrowotnej i przypomniała, że to właśnie samorząd powiatu bielskiego był inicjatorem organizacji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym oraz na zakończenie swojego wystąpienia podziękowała wszystkim zaangażowanym w sprawy ochrony i promocji zdrowia.

W dalszej części prezentacji o służbie zdrowia głos zabrała Katarzyna Adamiec członek Zarządu Powiatu podkreślając, że przy realizacji Powiatowego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Zarządowi Powiatu przyświecała idea integracji wszystkich środowisk zaangażowanych na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców. . Wskazała na fakt, że w latach 2010 – 2015 zorganizowano ponad 60 przedsięwzięć - konkursów, warsztatów, seminariów, konferencji, spotkań edukacyjnych, olimpiad, w których udział wzięło około 4 500 osób, a na ich realizację wydatkowano około 70 tys. zł. Omówiła także działania rozwojowe oraz znaczenie działań inwestycyjno – remontowych w naszych placówkach medycznych W roku ubiegłym w Szpitalu Pediatrycznym to głównie wyremontowany blok operacyjny, oddział Anestezji i Intensywnej Terapii w nowej lokalizacji, budynki po termomodernizacji, w SPZOZ wyremontowane budynki przy ul. Olszówki na uruchomienie nowej działalności psychiatrycznej oraz dla nowej lokalizacji Warsztatów Terapii Zajęciowej, a w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym kolejne nowe karetki, wyremontowane pomieszczenia w Kobiernicach dla poradni lekarza rodzinnego oraz siedziba stacji pogotowia w Czechowicach – Dziedzicach. „Na przestrzeni ostatnich pięciu lat na działania inwestycyjno – remontowe wydatkowano ponad 16 milionów złotych, z tego z budżetu powiatu 5,5 miliona. Pozostałe środki finansowe pochodziły z budżetów SPZOZ oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówiła K. Adamiec Członek Zarządu zaprezentowała również szczegółowo plany rozwojowe Szpitala Pediatrycznego, ( m.in. rewitalizacja parku, uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, poprawa warunków w poradniach i informatyzacja placówki), Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ, (umiejscowienie całodobowego kompleksu psychiatrycznego oraz dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów Zdrowia i informatyzacja placówki) i Bielskiego Pogotowia Ratunkowego (modernizacja budynku – w części medycznej, budowa parkingu, doskonalenie informatyzacji placówki). Członek Zarządu Powiatu K. Adamiec podziękowała także wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich odpowiedzialną pracę, aktywność ofiarność i zaangażowanie.

Naczelnik Wydziału Zdrowia Lucyna Majewska przekazała radnym szczegółowe informacje o sytuacji finansowej naszych placówek ochrony zdrowia, podkreślając znaczną poprawę wyników finansowych oraz wzrost przychodów na realizację świadczeń zdrowotnych. "działania w zakresie promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych zostały przyjęte w 5 celach opreracyjnych w Powiatowym Programie Zdrowia dla Powiatu Bielskiego na lata 2010 - 2015 i były szczegółowe określane przez Zarząd Powiatu na każdy rok objęty programem. Rok 2015 wszystkie placówki podległe powiatowi bielskiemu zakończyły działalność dodatnim wynikiem finansowym - powiedziała naczelnik L.Majewska.    

W imieniu dyrektorów placówek medycznych Ryszard Odrzywołek dyrektor Szpitala Pediatrycznego podziękował Zarządowi Powiatu i radnym Rady Powiatu za okazywane wsparcie i pomoc w realizacji zdań służących promocji i ochronie zdrowia. Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Wojciech Waligóra i radny Józef Herzyk do podziękowań dołączyli również słowa uznania dla członków Rad Społecznych powiatowych placówek służby zdrowia.

Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT