Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
29.09.2016Ogłoszenie

Burmistrz Czechowic-Dziedzic - na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) - zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach uchwały Nr XXIV/239/16 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny w rejonie oczyszczalni ścieków.

Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu obejmuje obszar, którego granice stanowią:
- od strony północno-wschodniej, wschodniej i południowo-wschodniej - tory kolejowe,
- od strony północno-zachodniej, zachodniej i południowo- zachodniej - wały rzeki Iłownicy i rzeki Wisły.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Ks. Barabasza 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

 

UA/UM, PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT